Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі»

Страницы работы

Содержание работы

ХИМИЯ

Нұсқау: «Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі».

1. Химиялық тепе-теңдіктің ығысу принципі

A) Ле Шателье-Браун

B)

C)

D) Вант-Гофф

E)

2.  Q үрдісінің сипаты

A) айырылу және гетерогенді

B) қосылу және гомогенді

C) қайтымсыз және экзотермиялық

D) қосылу және эндотермиялық

E) гомогенді және қайтымсыз

3. Азотқа тән тотығу дәрежелері

A) -3, +1, +2, +3, +4, +5

B) -4, +2, +4

C) -1, +1, +3, +5, -4

D) -2, +4, +6, -4

E) +2, +3, +4, -4

4. Жылу және жарық бөле жүретін реакция

A) эндотермиялық

B) жану реакциясы

C) орынбасу реакциясы

D) бейтараптану

E) қайтымды реакция

5. 2-метилпропанальдың изомері

A) бутаналь

B) пентаналь

C) пропаналь

D) диметилкетон

E) пентанол

6. (CH3)2NH

A) аминсірке қышқылы

B) нитробензол

C) құмырсқа қышқылы

D) нитрометан

E) диметиламин

7. Құрамында 24 электроны бар бөлшектер

A) Co2+

B) Ғе3+

C) Со0

D) Mn0

E) Cr0

8.  химиялық реакциясындағы тотықтырғыштың тотығу дәрежесінің өзгерісі

A)

B)

C)

D)

E)

9. Ерітіндіде концентрациялары бірдей Fe2+, Hg2+, Cu2+ иондары бар. Электролизге ұшыратқанда иондардың тотықсыздану реттілігі

A) Fe2+, Hg2+, Cu2+

B) Cu2+, Fe2+, Hg2+

C) Hg2+, Cu2+, Fe2+

D) Hg2+, Fe2+, Cu2+

E) Fe2+, Cu2+, Hg2+

10. Мыс (ІІ) хлоридінің гидролизі 2-сатысындағы толық иондық теңдеуіндегі коэффициенттерінің қосындысы:

A) 5

B) 7

C) 8

D) 6

E) 4

11. Хромның барлық оксидтеріндегі хром атом сандарының қосындысы

A) 2

B) 4

C) 1

D) 5

E) 3

12. Лабораторияда 2,5 моль бензолды нитрлеу арқылы 290 г нитробензол алды, өнімнің шығымы

A) 97%

B) 94%

C) 95%

D) 98%

E) 96%

13. Өзгерістегі  1-бромпропанX  Y бензол  X және Y заттары

A) ацетилен, гексан

B) гексан, циклогексан

C) циклогексан, гексен

D) пропан, бутан

E) пропен, хлорбензол

14. Барий гидроксидінің 300 мл 5М   ерітіндісіндегі сілтінің  массасы

A) 180,5 г

B) 256,5 г

C) 196,5 г

D) 284,5 г

E) 240,5 г

15. Әрекеттесетін заттардың концентрацияларының уақытқа сай өзгерісі:

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E)

16. Беті қарайған мыс бұйымдарды спирт ерітіндісіне салғанда «мыс бұйымымыз» жарқырап шыға келеді. Химиялық процесс

A) оттегі бөлінеді

B) оны таза металға дейін тотықсыздандырады

C) мыс тұнбаға түседі

D) газ бөлінеді

E) оны таза металға дейін тотықтырады

17. Тотығу-тотықсыздану процесі

A) күкірт қышқылының суды тартуы

B) күміс бұйымдарының ауада қараюы

C) ізбестасты күйдіргенде газдың бөлінуі

D) ауадағы оттектің озонға айналуы

E) сөнбеген ізбестің сөндірілген ізбеске айналуы

18. Өзгеріс схемасындағы Х және Y-ке сәйкес заттар

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

19. Ауа бойынша тығыздығы 2,41-ге тең массасы 140 г алкен толық жанғанда  түзілетін көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі

A) 336 л

B) 448 л

C) 224 л

D) 672 л

E) 112 л

20. Кальций гидроксидінің артық мөлшері 10,7 г аммоний хлоридімен әрекеттескенде, теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 75 % болса, бөлінетін аммиактың (қ.ж) көлемі

A) 5,66 л

B) 3,56 л

C) 4,26 л

D) 3,36 л

E) 2,24 л


Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Химия
Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
126 Kb
Скачали:
0